Systém nakládání s odpady

 

Obec Boršov nad Vltavou

Zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška

obce Boršov nad Vltavou

č. 1/2018

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Boršov nad Vltavou

 

 

Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou  se na svém zasedání dne 20.8.2018 usnesením č. 52/2018 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Boršov nad Vltavou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

   

a/Biologické odpady,

 b/Papír,

 c/Plasty včetně PET lahví,

d/Sklo,

e/Kovy,

f/Nebezpečné odpady,

g/Objemný odpad,

h/Směsný komunální odpad.

 

2.Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

   

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1.

   

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a/Biologické odpady, barva hnědá

b/Papír, barva modrá

c/Plasty, PET lahve, barva žlutá

d/Sklo, barva zelená

e/Kovy, barva šedivá

 

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5. Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová v Boršově nad Vltavou.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a jsou zasílány na soukromé e-mailové adresy občanů.

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

 3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová v Boršově nad Vltavou.

   

  Čl. 5

  Sběr a svoz objemného odpadu

   

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod).

   

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem   vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a jsou zasílány na soukromé e-mailové adresy občanů.

   

 3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová Boršov nad Vltavou

 4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

Čl. 6

Zpětný odběr výrobků

 

Drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky lze odkládat v rámci zpětného odběru do sběrného dvora a na další místa zpětného odběru zřízená v souladu se zákonem o odpadech. Drobné baterie lze odkládat v rámci zpětného odběru také v přízemí budovy obecního úřadu do označených boxů.

 

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a/typizované sběrné nádoby: popelnice  určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b/odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

   

 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

   

 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner např. u firmy Marius Pederesen.

   

   

  Čl. 9

  Závěrečná ustanovení

   

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 8/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání s komunálním odpadem.

   

 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

   

   

              Podpis                                                                                               Podpis

   

   

   

   

   

  Ing. Nejedlý Miroslav                                                                       Mgr. Zeman Jan

        místostarosta                                                                                          starosta

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24.9.2018

   

  Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  10.10.2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   1)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

 

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 01.10.2020 v 14:51       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní