Pořádání akcí

Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2008

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 10. 3. 2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.

(2) Výjimku z ustanovení odstavce 1 tohoto článku vyhlášky může v případech hodných zvláštního zřetele udělit v konkrétním případě zastupitelstvo obce, které může tímto oprávněním pověřit obecní úřad.

(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 2 tohoto článku vyhlášky je součástí oznamovací povinnosti dle článku 2 této vyhlášky.

(4) Pro účely této vyhlášky se za noční dobu považuje doba mezi 22.00 hodinou a 6.00 hodinou 1/.

Čl. 2
Oznamovací povinnost

Pořadatel podniku uvedeného v článku 1 této vyhlášky je povinen oznámit nejméně 15 dní před jeho konáním obecnímu úřadu v Boršově nad Vltavou:

jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná;

označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení;

předpokládaný počet účastníků tohoto podniku;

počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení;

údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí;

1) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat;

lhůtu, ve které zajistí pořadatel úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků;

způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 2);

způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany 3).

Čl. 3
Sankce

(1) Za porušení ustanovení této vyhlášky je možné podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě uložit pokutu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 4).

(2) Za porušení ustanovení této vyhlášky fyzickými osobami se může jednat o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2003, o některých opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání kulturních podniků, ze dne 20. 1. 2003.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 4. 2008.

2) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 3. 2008

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 3. 2008

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 01.10.2020 v 14:51       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní